เกาะบูเออร์

บูเออร์  (Bruer Island) ซึ่งเกาะนี้มีหน้าหาด 2 ด้าน (Twin Beach ) อยู่ตรงข้ามกัน ท่านสามารถเดินจากหน้าหาดด้านทิศเหนือ ไปหน้าหาดทางทิศใต้ได้ โดยที่หาดคู่นั้นมีทรายขาวละเอียด ทั้ง 2 หาด ด้านเหนือและใต้ มีสีน้ำทะเลคนละสี ด้านนึงจะสีฟ้า ด้านนึงมีสีเขียว

เดย์ทริปเที่ยวทะเลพม่า บูเออร์ เกาะดอกไม้ เกาะซาเดทจี

07:00 น.  

08.00 น. 

09.00 น.

09.30 น.

10.30 น.

11.45 น.

12.00 น.

14.30 น.

15.00 น.

16.20 น.

16.30 น.

***โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***

ราคาเดย์ทริปเที่ยวทะเลพม่า  เกาะบูเออร์  เกาะดอกไม้ เกาะซาเดทจี

 โปรแกรมทัวร์   (Tour  Program)  ราคาขาย (Published Rate)
( บาท )
ผู้ใหญ่ Adult เด็ก Child (4-11 yrs) เด็ก Child (1-3 yrs)

ทริปเกาะทะเลพม่า เกาะบูเออร์ เกาะดอกไม้ เกาะซาเดทจี

3,700.- 2,700.- ฟรี
 • อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. รถรับส่งในตัวเมืองไปท่าเรือ / รับ-ส่ง สนามบินไปท่าเรือ ( เพิ่มท่านละ 200.-/ ท่าน/ เที่ยว )
  2. ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  3. น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้ ขนม ระหว่างทริป
  4. ค่าเอกสารผ่านแดน ไทย-พม่า
  5. ไกด์ และอุปกรณ์ดำน้ำ และผ้าเช็ดตัว
  6. เรือสปีดโบ๊ท นำเที่ยวตามโปรแกรม
  7. 
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

 

 • สิ่งที่ควรนำติดตัว
  1. ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดสำหรับเปลี่ยนกลับ, ของใช้ส่วนตัว แชมพูสระผมและครีมอาบน้ำ
  2. กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด

 

 • เอกสารประกอบการเดินทาง
  1. ผู้ใหญ่ : บัตรประชาชนตัวจริง
  2.เด็ก : บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาใบสูติบัตร

 

 • เงื่อนไขการจองทัวร์
  1. ชำระเงินมัดจำ  ท่านละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทริป  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน    ( จองทริปน้อยกว่า15 วัน จ่ายเต็มจำนวน ) โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 232-2-40229-8 ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: น.ส.รณิภา บุญสุขสะอาด โอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนส่งไลย์ Line DI : teamtour ด้วยนะคะ

  2. ต่างชาติเพิ่มค่าเอกสารผ่านแดน คนละ 1,500 บาท
  3. หากเรือไม่ออกเพราะสภาพอากาศไม่ดี คืนเงินเต็มจำนวน
  4. กรุณาโทรตรวจสอบวันเดินทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง แจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบจองทริปและใบรับเงินของท่าน

 

 • การยกเลิกการเดินทาง
  1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้

  2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 8-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
  5. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ

 

 •  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ท่านทางมาไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดไว้ 

  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และสภาพอากาศ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด.
Visitors: 9,939